Article by Ambassador QU Zhe Published in Day after Day
2012-09-07 20:54

The Estonian Russian language Weekly Day after Day published on September 7, 2012 an article titled Opening a New Era of the Friendly Cooperation between China and Central and Eastern European Countries by Mr. QU Zhe, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People's Republic of China to the Republic of Estonia. The full text reads as follows:

 

Hiina ja Ida- ja Kesk-Euroopa maade vahel algab uus, sõbraliku koostöö aeg

 

Peale Hiina ja Kesk- ning Ida-Euroopa maade liidrite vahelisi kohtumisi ning Poola pealinnas Varssavis toimunud Teist Ärifoorumit on Hiina ja Euroopa maade koostöö asunud kiire ja kõikehõlmava arengu teele. Hiina peaministri Wen Jiabao ja 16  Kesk- ja  Ida-Euroopa maa liidri, kaasa arvatud Eesti peaminister Andrus Ansip, vahel toimus kohtumine, mille käigus Wen ja Ansip pidasid läbirääkimisi Hiina ja Eesti riikide omavahelisest koostööst.   

Nii foorumil kui kõrgetasemelistel kohtumistel kõlanud esinemistel valgustas härra Wen igakülgselt Kesk- ja Ida-Eroopa maadega arendatava koostöö  mõtet ja juhtprintsiipe. Kohtumises osalenud riikide esindajatega vahetas Hiina liider arvamusi  selle üle, kuidas saavutada teineteisemõistmist kahepoolses koostöös.  Kohtumise tulemusena leppisid Hiina ja Euroopa maade liidrid kokku vastastikusel lugupidamisel, võrdsusel ja vastastikusel kasulikusel põhinevate omavaheliste suhete arendamisel sõbraliku partnerluse üldise arendamise kaudu.

Hiina Rahvavabariigi riiginõukogu esimees Wen tegi kaksteist ettepanekut ettevõtlusalase koostöö edendamiseks Kesk- ja Ida-Euroopa maadega.

Äramärkimist väärivad järgmised ettepanekud: Hiina valitsus võttis vastu otsuse avada spetsiaalne 10 miljardi USA dollari suurune krediidiliin koos teatud koguse sooduskrediitidega, mida hakatakse kasutama kahepoolsete koostööprojektide toetuseks sellistel aladel nagu infrastruktuuri, kõrgtehnoloogia ja "rohelise" ökonoomika arendamine; initsiatiiv Hiina ja Kesk- ning Ida-Euroopa maade ühise investeerimisfondi loomiseks;   koostöö ja toetus Kesk- ja Ida-Euroopa maadega koostööd arendavatele Hiina ettevõtetele ning ühiste majandus- ja tehnoparkide avamine Euroopas lähima viie aasta jooksul; ettepanek 5000 õppestipendiumi loomiseks Kesk- ja Ida-Euroopa maade tarbeks ning 1000 Euroopa üliõpilase keeleõppe eesmärgil Hiinasse kutsumine ja Kesk- ning Ida-Euroopa maadesse 1000 hiina üliõpilase õppima saatmine lähima viie aasta jooksul.

Euroopa maade liidrid hindasid kõrgelt Hiina peaministri Wen Jiabao pakutud 12 initsiatiivi ja meedet ning avaldasid neile igakülgset toetust. Pooled teatasid oma valmisolekust süvendada kontakte ettevõtlusalase koostöö süvendamiseks kaubanduse, investeeringute ja fiskaalalal, samuti kultuurivahetuse ja Euroopa ja Hiina rahvaste vahelise suhtlemise vallas, koordinatsiooni ja koostöö parandamist tähtsate rahvusvaheliste küsimuste lahendamise osas, et ühiselt toime tulla olemasolevate probleemidega.

Ärifoorumil toimunud liidrite kohtumisel saavutatud edu suunab Kesk- ja Ida-Euroopa maid ning Hiinat sõbraliku koostöö arendamisele ja annab võimaluse kiireks arenguks lähitulevikus.

Liidrite vahelisel kohtumisel saavutatud kokkulepete realiseerimise eesmärgil ning Ida-ja Kesk-Euroopa maadega edasise koostöö arendamiseks kavatseb Hiina RV 6.septembril korraldada Pekingis koostöö arendamise asutamiskonverentsi ja rahvuslike koordinaatorite esimese kohtumise.  16 rahvuslikku koordinaatorit ja Ida- ja Kesk-Euroopa maade esindajat, kaasa arvatud Eesti, võtavad sellest nõupidamisest osa. Pooled informeerivad üksteist ja arutavad läbi üksteise kahepoolsele koostööle suunatud tegevust. See nõupidamine annab uue impulsi Hiina ja Kesk-ning Ida-Euroopa riikide vahelise sõbraliku  koostöö arenemiseks ja süvenemiseks.

 

Hiina Rahvavabariigi Suursaadik T.E. Hr. QU Zhe

 

Начинается новая эра дружеского сотрудничества между

Китаем и странами Восточной и Центральной Европы

 

С момента последней встречи лидеров Китая и стран Восточной и Центральной Европы, а также после Второго Бизнес форума, который проходил в столице Польши Варшаве, сотрудничество между Китаем и странами Европы встало на рельсы быстрого и всеобъемлющего развития. Премьер-министр Китая Вень Цзябао и 16 лидеров стран Восточной и Центральной Европы, включая премьер-министра Эстонии Андруса Ансипа провели встречу, в ходе которой Вень и Ансип провели совместные переговоры о взаимном сотрудничестве между Китаем и Эстонией. В выступлениях, прозвучавших как на встрече на высшем уровне, так и на форуме господин Вень всесторонне изложил руководящие принципы и мысли по вопросам сотрудничества с странами Центральной и Восточной Европы. Он также обменялся мнениями с участниками встречи о том, как достичь взаимопонимания в двустороннем сотрудничестве. В результате встречи лидеры стран Европы и Китая договорились о развитие взаимоотношений на условиях дружественного партнерства для общего развития, основанного на взаимном уважении, равенстве и взаимной выгоде.

 

Премьер Госсовета КНР Вэнь предложил 12 инициатив по продвижению делового сотрудничества со странами Центральной и Восточной Европы. Достойны упоминания следующие инициативы: Китайское правительство приняло решение об открытии специальной кредитной линии в размере 10 миллиардов долларов США вместе с определенной долей льготных кредитов, которые будут использованы для поддержки проектов двустороннего сотрудничества в таких областях как развитие инфраструктуры, высоких технологиях и «зеленой» экономике; Инициатива по формированию совместного Китайского и Центрально-  Восточно-Европейского инвестиционного фонда; Содействие и поддержка китайским предприятиям нацеленным на совместное сотрудничество со странами Центральной и Восточной Европы и открытие совместных экономических и технологических парков в Европе в течении ближайших 5 лет; Предложение 5000 учебных стипендий для стран Центральной и Восточной Европы, а также пригласить 1000 студентов из Европы для изучения китайского языка и направить в страны Центральной и Восточной Европы 1000 китайских студентов для обучения в течении ближайших 5 лет.

 

Лидеры стран Европы высоко оценили предложенные Китаем 12 инициатив и мер, предложенных Премьером  Вень Цзябао, и выразили свое единодушное согласие. Обе стороны заявили о своей готовности продолжать работу по углублению делового сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, финансов и других областях, а также в сфере культурного обмена и общения между народами Европы и Китая, улучшения связи и координации в решении важных международных и региональных вопросов, чтобы совместно справится с существующими проблемами.

Достигнутый успех на встрече лидеров и на Бизнес форуме подталкивает страны Центральной и Восточной Европы и Китай к развитию дружеского сотрудничества и дает возможности к быстрому развитию в обозримом будущем.

 

В целях реализации достигнутых на встрече лидеров договоренностей, а также для дальнейшего продвижения сотрудничества со странами Центральной и Восточной Европы, Китай готовится провести 6 сентября этого года в Пекине Учредительную конференцию по вопросам сотрудничества, а также Первую встречу национальных координаторов. 16 национальных координаторов и представителей стран Центральной и Восточной Европы, включая Эстонии примут участие в данном совещании. Стороны проинформируют и обсудят действия друг друга в области активизации двустороннего сотрудничества. Это совещание даст новый импульс в развитии и углублении дружеского сотрудничества между странами Центральной и Восточной Европы и Китаем.

 

Цюй Чжэ,

Чрезвычайный и Полномочный Посол Народной

Китайской Республики в Эстонской Республике

 

Suggest To A Friend:   
Print